Panel administracyjny

 

W celu zalogowania się należy wprowadzić w górnej części hasło (domyślnie hasło: adminadmin).

Zakładka [Konfiguracja ogólna]:

Aby wprowadzić dane podmiotu i czas pracy salonu należy wybrać przycisk [Modyfikuj]. Po zakończeniu modyfikacji danych należy zapisać ustawienia za pomocą przycisku [Zapisz].

System umożliwia wprowadzenie firmowego logo. W tym celu należy wybrać przycisk [Przeglądaj] i w menu folderów wybrać grafikę w formacie jpg/jpeg o rozdzielczości maksymalnie 640*480 px.

„Godziny otwarcia od-do” -przeznaczone do wprowadzenia godziny otwarcia i godziny zamknięcia gabinetu. System sprawdza czy planowany zabieg mieści się w godzinach pracy gabinetu, w przypadku próby umówienia poza godzinami - wyświetlony zostanie stosowny komunikat oraz planowanie zabiegu zostanie przerwane.

„Zmiana hasła administracyjnego” - przeznaczone do wprowadzenia nowego hasła administracyjnego dającego dostęp do panelu administracyjnego.

„Domyślny wygląd programu” - przeznaczone do wyboru jednego z przedefiniowanych stylów wyglądu programu.

 

Sekcja [Zarządzanie bazą danych]:

„Wskaż i przywróć” - w przypadku uszkodzenia bazy bądź utraty danych należy wykonać odzyskiwanie bazy z kopii bezpieczeństwa. Po wybraniu tego przycisku zostanie użytkownik poproszony o wskazanie lokalizacji pliku z kopią danych. Po weryfikacji pliku dane zostaną załadowane do serwera MySQL. Program należy zrestartować.

„Adres IP /  nazwa hosta” - przeznaczone do wprowadzenia adresu IP komputera na którym zainstalowano  bazę MySQL (zwykle: localhost).

 

 

 

„Nazwa bazy” - nazwa bazy danych na docelowym komputerze (zwykle: system_spa).

„Nazwa użytkownika” - przeznaczone do wprowadzenia nazwy użytkownika posiadającego uprawnienia do łączenia się z bazą danych (domyślnie: root)

Hasło - przeznaczone do wprowadzenia hasła użytkownika posiadającego uprawnienia do łączenia się z bazą danych.

 

 

 

 

 

 

 

Zakładka [Drukarka fiskalna]:

Moduł ten przeznaczony jest do przeprowadzenia konfiguracji drukarki fiskalnej podłączonej do systemu.

System SPA posiada zaimplementowane wsparcie dla poniższych drukarek fiskalnych:

1. Posnet - wszystkie drukarki fiskalne obsługiwane przez kontrolkę ActiveX producenta.

2. Elzab - modele: FP6A5ST,  FP6A7ST, OMEGA1, OMEGA2, FP6B5ST, FP6B7ST, OMEGAF, MERA,

MERA_F oraz najnowsze modele.

3. Innova  - wszystkie drukarki fiskalne obsługiwane przez kontrolkę ActiveX producenta.

 

Program posiada wsparcie dla drukarek niefiskalnych Elzab Talos.

W zakładce można zdefiniować pola konfiguracyjne:

„Nazwa drukarki fiskalnej” - przeznaczone do wyboru drukarki fiskalnej.

„Port” - przeznaczone do wyboru portu na którym zainstalowano drukarkę fiskalną.

„Stawka podstawowa - Stawka VAT” - przeznaczone do wyboru stawki VAT.

„Stawka podstawowa - Kod VAT” – przeznaczone do wprowadzenia kodu dla tej stawki.

„Stawka obniżona - Stawka VAT” - przeznaczone do wyboru stawki VAT.

„Stawka obniżona - Kod VAT” – przeznaczone do wprowadzenia kodu dla tej stawki.

„Stawka zwolniona -Stawka VAT” - przeznaczone do wyboru stawki VAT.

„Stawka zwolniona - Kod VAT” – przeznaczone do wprowadzenia kodu dla tej stawki.

„Stawka specjalna 1 - Stawka VAT” - przeznaczone do wyboru stawki VAT.

„Stawka specjalna 1 - Kod VAT” – przeznaczone do wprowadzenia kodu dla tej stawki.

„Stawka specjalna 2 - Stawka VAT” - przeznaczone do wyboru stawki VAT.

„Stawka specjalna 2 - Kod VAT” – przeznaczone do wprowadzenia kodu dla tej stawki.

 

Stawki w drukarce fiskalnej muszą być zgodne ze stawkami wprowadzonymi w System.

 

Oprócz tego możemy również skonfigurować sieciową drukarkę fiskalną.

 

 

 

Zakładka [Konfiguracja użytkowników] służy do dodawania, edycji użytkowników oraz ustawiania uprawnień użytkownikom.

 

Zakładka [Dane ogólne] zawiera następujące pola:

„Imię i nazwisko” - imię i nazwisko pracownika do którego przypisane jest konto.

„Nazwa użytkownika” - unikalna nazwa użytkownika.

[Zmień hasło] - hasło użytkownika, co najmniej jedno znakowe.

„Użytkownik domyślny” - pole zaznaczenia przeznaczone do oznaczenia użytkownika jako domyślnego.

 

Pole tekstowe: 	W systemie musi być dokładnie jeden użytkownik domyślny.

 

 

Pozostałe zakładki na dole służą do nadawania uprawnień użytkownikowi względem modułów programu. Określają czy użytkownik ma prawo dostępu do wybranego modułu, edycji danych, zapisu, dodawania nowych danych

 

 

 

Zakładka [Konfiguracja kont e-mail] pozwala na zautomatyzowanie procesu wysyłanie poczty z modułów korespondencji seryjnej lub kartek urodzinowych.

 

Można zdefiniować następujące pola konfiguracyjne:

 

 

„Adres serwera SMTP” - nazwa podawana przez serwer hostujący (np. smtp.serwer.pl)

„Login” -       nazwa użytkownika, login e-mail skrzynki pocztowej z której będą wysyłane wiadomości

„Hasło” -        hasło do skrzynki pocztowej z której będą wysyłane wiadomości

„Nazwa nadawcy” - informacja która pojawi się w polu Nadawca, w skrzynce pocztowej odbiorcy

„E-mail nadawcy” - adres e-mail z którego będzie wysyłana poczta

 

Parametry systemowe umożliwiają użytkownikowi na dostosowanie programu do swoich potrzeb.

Zakładka [Parametry systemowe 1] zawiera następujące pola:

„Sprawdzaj dostępność aktualizacji przy uruchamianiu System SPA” – program może sprawdzać przy każdorazowym uruchamianiu czy istnieje nowa wersja na serwerze system-spa.com.pl. (domyślnie załączone)

„Włącz tryb 'gadatliwy' ” – jest to tryb zapisujący wszelkie operacje na bazie SQL w pliku verbose_log.txt znajdującym się w folderze gdzie zainstalowano program, zwykle c:\program files\ System SPA\verbose_log.txt. (domyślnie wyłączone)

„Wykonuj kopię bazy przy zamykaniu do folderu” – pole przeznaczone do wyboru czy i gdzie System ma zapisywać kopię swojej bazy danych w chwili kończenia pracy.

System przechowuje 10 ostatnich kopii.

 

Parametry wyświetlania terminarza spotkań:

„Terminarz” – czy wyświetlać zakładkę Terminarz (domyślnie załączone)

„Lista spotkań” - czy wyświetlać zakładkę „Lista spotkań” (domyślnie załączone)

 

Parametry pracy terminarza spotkań:

„Sprawdzaj dostępność gabinetów przy planowaniu spotkań” – pole zaznaczenia przeznaczone do sprawdzania czy w momencie planowania spotkania System powinien sprawdzać czy dany gabinet nie jest już umówiony w wybranym terminie.

„Sprawdzaj dostępność pracowników przy planowaniu spotkań” – pole zaznaczenia przeznaczone do sprawdzania czy w momencie planowania spotkania System powinien sprawdzać czy dany pracownik nie jest już zajęty w wybranym terminie.

„Sprawdzaj dostępność klientów przy planowaniu spotkań” – pole zaznaczenia przeznaczone do sprawdzania czy w momencie planowania spotkania dany klient nie jest już umówiony w wybranym terminie.

„Sprawdzaj dostępność pracowników (czas pracy) przy planowaniu spotkań” – pole zaznaczenia przeznaczone do sprawdzania czy w momencie planowania spotkania dany pracownik posiada wprowadzony harmonogram czasu pracy i czy jest w pracy obecny.

Parametry automatycznego wystawiania rachunków:

„Automatycznie wystaw rachunek przy zakupie karnetu” – pole zaznaczenia przeznaczone do informowania Systemu o konieczności automatycznego wystawienia rachunku w chwili wprowadzenia nowego karnetu do kartoteki karnetów.

„Automatycznie wystaw rachunek przy wprowadzeniu terminu do terminarza spotkań” – pole zaznaczenia informujące System o konieczności wystawienia rachunku dla danego klienta w momencie rejestracji jego spotkania w terminarzu.

„Automatycznie wystaw rachunek przy akceptacji pojedynczego terminu w terminarzu spotkań” – pole zaznaczenia informujące System o konieczności wystawienia rachunku przy zaakceptowaniu terminu spotkania.

„Automatycznie zaakceptuj nowy termin karnetu grupowych pakietów zabiegów” - parametr pozwala na automatyczną akceptacje klientów w chwili przypisania ich do grupowych pakietów zabiegów, w praktyce oznacza to że ilość wejść z karnetu będzie odliczana natychmiastowo, bez potrzeby akceptacji

 

 

Rozliczanie receptur:

„Rozliczaj recepturę w chwili planowania spotkania” - pole zaznaczenia przeznaczone do poinformowania Systemu o konieczności rozliczenia receptury w momencie planowania spotkania.

„Rozliczaj recepturę w chwili akceptacji spotkania” - pole zaznaczenia przeznaczone do poinformowania Systemu o konieczności rozliczenia receptury w momencie akceptacji spotkania.

„Wyświetlaj komunikaty przy rozliczaniu receptur” - wyświetla komunikaty przy rozliczaniu receptur

 

 

Opcje różne:

„Domyślna kartoteka skanowania kodu kreskowego” – pole wyboru przeznaczone do wprowadzenia domyślnej kartoteki która ma być wywołana w momencie wykrycia zeskanowanego kodu kreskowego.

„Domyślny sposób wyświetlania” – pole wyboru przeznaczone do wskazania domyślnego sposobu wyświetlania kartoteki terminarza.

 

Dostępne opcje:

- „Według dat” – widok terminarza nie będzie podzielony na kolumny, wszystkie wpisy z danego dnia widoczne będą na jednym ekranie.

- „Według pracowników”- widok terminarza podzielony zostanie na kolumny, posortowane alfabetycznie, zawierające w nagłówku nazwisko i imię pracownika.

- „Według gabinetów” - widok terminarza podzielony zostanie na kolumny, posortowane alfabetycznie, zawierające w nagłówku nazwę gabinetu.

 

„Domyślny sposób kolorowania” - pole wyboru przeznaczone do wskazania domyślnego sposobu kolorowania spotkań kartoteki terminarza.

 

Dostępne opcje:

- „Brak” – spotkania nie będą kolorowane.

- „Według pracowników” – spotkania będą kolorowane kolorami, które zostały przypisane poszczególnym pracownikom w ich kartotekach.

- „Według gabinetów” – spotkania będą kolorowane kolorami, które zostały przypisane poszczególnym gabinetom w ich kartotekach.

- „Według usług” - spotkania będą kolorowane kolorami, które zostały przypisane poszczególnym usługom w ich kartotekach.

 

„Automatycznie uruchom po starcie” - pole wyboru przeznaczone do wskazania domyślnej kartoteki która uruchamiana będzie automatycznie po starcie Systemu.

„Dzień wolny” – pole wyboru przeznaczone do wskazania dnia który jest dniem wolnym. Dzień ten będzie omijany przy rekurencyjnym planowaniu czasu pracy pracowników.

 

Pola zakładki [Parametry systemowe 2]:

 

 

 

 

 

 

Polityka bezpieczeństwa:

„Wymagaj haseł długości co najmniej 8 znaków” – zaznaczenie tego pola będzie wymuszało na użytkowniku wprowadzenie hasła długości co najmniej 8 znaków.

„Wymagaj małych liter w haśle” - zaznaczenie tego pola będzie wymuszało na użytkowniku wprowadzenie co najmniej jednej małej litery w haśle.

„Wymagaj dużych liter w haśle” - zaznaczenie tego pola będzie wymuszało na użytkowniku wprowadzenie co najmniej jednej dużej litery w haśle.

„Wymagaj znaków specjalnych w haśle” - zaznaczenie tego pola będzie wymuszało na użytkowniku wprowadzenie co najmniej jednego znaku specjalnego w haśle.

„Wymagaj cyfr w haśle” - zaznaczenie tego pola będzie wymuszało na użytkowniku wprowadzenie co najmniej jednej cyfry w haśle.

„Wymagaj zmiany hasła co” – System będzie wymagał zmiany hasła co wskazaną ilość dni.

Zaznaczenie w.w pól spowoduje iż polityka bezpieczeństwa będzie zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

„Kartoteka klienta” – Wymagaj unikalności pola „Nazwisko i imię” – System jest tak przygotowany aby w kartotece klienta mogły się znaleźć dwie lub więcej osób o tym samym nazwisku i imieniu. Administrator może jednak wymusić unikalność nazwisk i imion poprzez zaznaczenie tego pola.

Sekcja „Korzystam z bramki”:

„SMS – C ECO” - włącza tryb „SMS – C ECO”

„SMS – C FULL” - włącza tryb „SMS – C FULL”

„Xplorex” - zaznaczenie tego pola będzie powodowało to, że użytkownik będzie mógł zdefiniować swój własnym model GSM

 

 

Sekcja „Xplorex-ścieżka wymiany” ścieżka do zapisu pliku Xplorex.

 

Ustawienia mBox:

„Login” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy użytkownika usługi email

„Hasło” - pole przeznaczone do wprowadzenia hasła usługi email

 

Sekcja „Kontrola dostępu” pole „Załącz kontrolę dostępu” odpowiada za załączenie kontroli dostępu do stref.

Sekcja „Treść wiadomości” definiuje przykładową treść wiadomości, która będzie posłana do klienta.

Sekcja „System hotelowy” pozwala na przełączenie trybów programu pomiędzy „Sihot” i „Plaza”.

 Sekcja „Basen siłownia”  pozwala na ustawienie sposobu rozliczania wg czasu albo wg wejścia.

Sekcja „Grafika do kart podarunkowych” pozwala na ustawienie własnej grafiki dla kart podarunkowych.

Sekcja „Opcje różne”:

„Domyślny czas podziału terminarza(minut)” - pozwala ustawić przedział minutowy według którego będzie ustawiony i wyświetlany terminarz

„Nie obliczaj aktywności karnetu w kartotece karnetów” - wyłączenie tej funkcji powoduje to, że program nie oblicza aktywność karnetów, oszczędzając tym samym cenne zasoby pamięci, funkcja ta jest zalecana, gdyż pozwala przyspieszyć działanie programu.

„Twórz RW za każdym wydaniem karty z kodem kreskowym” - po zaznaczeniu tej opcji program każdorazowo będzie tworzyć RW przy wydaniu karty z kodem kreskowym.

„Wymagaj autoryzacji pracownika przy każdej sprzedaży” - po zaznaczeniu tej opcji program będzie wysyłał zapytanie autoryzacji za każdym razem kiedy pracownik będzie przeprowadzał transakcje sprzedaży.

„Zabroń podwójnej fiskalizacji rachunku” - przy zaznaczaniu tej opcji program będzie śledził aby użytkownik nie mógł wystawić więcej niż jeden rachunek o tym samym numerze

„Zablokuj ręczną numerację dokumentów” - jeżeli funkcja jest zaznaczona, to to oznacza że będzie zablokowana możliwość ręcznego wprowadzenia numeracji dokumentów.

 

 

Zakładka [Parametry systemowe 3]:

 

Pole „Grafika dla kart podarunkowych” umożliwia wprowadzanie nowych kart do modułu [Karty podarunkowe].

 

Sekcja „Szybkie planowanie grup” zawiera następujące opcje:

 

§        Wyświetlaj komunikat gdy klient już dziś korzystał z karnetu

§        Wyświetlaj komunikat gdy klient nie posiada już ważnego karnetu.

 

 

 

Zakładka [Ustawienia ekranów] pozwala na przywrócenie domyślnych ustawień dla dowolnego modułu dla wybranego użytkownika.

System został zaprojektowany tak, aby zapamiętywać ustawienia ekranów poszczególnych użytkowników przy opuszczaniu któregokolwiek z modułów.

 

 

 

 

 

Zakładka [Kontrola pól]:

 

 

System SPA został wyposażony w mechanizm kontroli pól polegającym na tym, iż administrator ustalając wymagane pola ma możliwość doboru ich w sposób prawie dowolny, wymuszając tym samym na użytkowniku wprowadzenie do wybranej kartoteki informacji które uzna on za niezbędne