Terminarz

 

Moduł [Terminarz] umożliwia sprawne zorganizowanie spotkań oraz czasu pracy i zarządzanie nimi.

Wyróżniamy cztery rodzaje terminarzy:

1) [Terminarz spotkań]

2) [Terminarz solarium]

3) [Grafik fitness]

4) [Grafik pracy]

 

 

 

 

 

Moduł [Terminarz] został podzielony na dwie zakładki:

 

§        Terminarz

§        Święta

 

Po prawej stronie znajduje się pionowy pasek zawierający sekcje dotyczące sposobów wyświetlania, kolorowania, opisu komórki, widoku oraz filtrowania. Pasek ten posiada następujące zakładki:

 

- [Widok]

- [Filtr]

- [Akcja]

- [Czas]

 

W dolnej części widoku terminarza znajdują się dodatkowe przyciski pozwalające na przystosowanie widoku terminarza:

-przyciskiem [+] dodaje się więcej wyświetlanych kolumn w bieżącym  widoku

-przyciskiem [–] zmniejsza się tą ilość.

 

Pozostałe przyciski służą do przełączania pojedynczo (przewijania) każdego widoku okna. 

Zakładka [Widok] posiada następujące pola:

 

 Sekcja ”Sposoby kolorowania” umożliwia kolorowanie komórek na cztery sposoby:

„Brak” - nie koloruje komórek

„Według pracowników” - system pobiera kolor pracownika z kartoteki

pracownika i  koloruje komórkę według tych ustawień.

„Według gabinetów” - system pobiera kolor gabinetu z kartoteki gabinetów

(zakładka [Gabinet]) i nim koloruje komórkę.

„Według usług” - system pobiera kolor usługi z kartoteki usług (zakładka

[Lista usług]) i nim koloruje komórkę.

Tę same funkcje można znaleźć klikając prawym przyciskiem myszy na zaplanowanych już spotkaniach.

Sekcja „Sposoby wyświetlania” pozwala na ustawienie układu komórek:

„Według dat” - terminarz nie zostaje podzielony na kolumny, wszystkie

wydarzenia z zadanego okresu czasu znajdują się na jednym ekranie

dodatkowo sortowane według czasu.

„Według pracowników” - terminarz zostaje podzielony kolumnami według

pracowników. Każdy pracownik otrzymuje swój kolor. Działając w tym

trybie wyświetlany jest również półprzezroczysty czas pracy.

„Według gabinetów” - terminarz zostaje podzielony kolumnami według  gabinetów w których planowane są zabiegi. Funkcjonalność ukryta została także pod prawym przyciskiem myszy.

 

Sekcja „Sposób opisu komórki” umożliwia dynamiczną modyfikację sposobu opisu

komórki. Dostępne jest sześć sposobów:

„Klient(Grupa)” - opis komórki nazwiskiem i imieniem klienta

(ewentualnie grupy) oraz lokalizacją w nawiasie.

„Pracownik” - komórka zawiera nazwisko i imię pracownika, który

przeprowadza zabieg oraz lokalizacja w nawiasie.

„Klient(Grupa)+Usługa” -  opis komórki nazwiskiem i imieniem klienta

(ewentualnie grupy) + usługą oraz lokalizacją w nawiasie.

„Pracownik+Usługa” - opis komórki nazwiskiem i imieniem pracownika (ewentualnie grupy) + usługą oraz lokalizacją w nawiasie.

„Klient(Grupa)+pracownik” opis komórki nazwiskiem i imieniem klienta (ewentualnie grupy) + nazwiskiem i imieniem pracownika oraz lokalizacją w nawiasie.

„Usługa” - opis komórki nazwą usługi


Zakładka [Filtr]:

Sekcja filtrowania pozwala na wyświetlanie wybranych przez użytkownika pracowników i gabinetów w widoku terminarza

Zakładka [Akcja] zawiera następujące sekcje:

 

[Powiadomienia]:

W tej sekcji użytkownik ma możliwość wysyłania informacji do klientów, pracowników za pomocą dwóch modułów:

- [Powiadomienia SMS]

- [Powiadomienia email]

 

„Kursor”:

Wyświetlanie daty i czasu w miejscu kursora jest przydatną funkcją w przypadku podziału terminarza na wiele kolumn.

„Autoodświeżanie”:

Odświeżanie terminarza - pole jest przeznaczone do wprowadzenia wartości od 1 do 59 reprezentującej interwał minut z jakim terminarz będzie automatycznie odświeżany.

Dodatkowo w module [Akcja] możliwy jest również wydruk raportu zadań za wybrany okres oraz wydruk terminarza. Raport taki może być posortowany według pracowników, gabinetów lub usług. Możliwe także jest wyświetlenie archiwum i drukowanie terminarza.

 

Sekcja  „Rodzaj widoku” umożliwia zmianę widoku terminarza według:

- „widoku dziennego”

- „widoku tygodnia”

- „widoku tygodni”

- „widoku rocznego”

- „widoku siatki czasu”

           

W celu zmiany daty należy wybrać z kalendarza znajdującego się w prawym górnym rogu żądany dzień lub dni. W celu zaznaczenia kilku dni należy wybrać datę początkową i przeciągając po kalendarzu zaznaczyć okres.

 

Zakładka [Czas]:

 

Zakładka posiada bardzo interesującą funkcję odliczania czasu pozostałego do zwolnienia gabinetu.

 

W celu skorzystania z tej funkcji należy zaznaczyć pole „Wyświetlaj czas do zwolnienia gabinetu” następnie na zakładce [Akcja] należy wprowadzić ilość minut co ile ma się terminarz odświeżać.

 

Można również użyć opcji „Odśwież” teraz z zakładki [Akcja].

 

Zakładka [Święta] umożliwia wprowadzanie świąt do naszego terminarza