Kartoteki pracowników

Moduł [Kartoteki pracowników] służy do wprowadzania listy pracowników danego salonu.

 

 

Zakładka [Dane pracownika] posiada następujące pola:

„Numer” – numer pracownika

„Nazwisko i imię” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwiska i imienia pracownika.

„Adres” -       adres zamieszkania

„Numer kontaktowy” - numer kontaktowy

„Rabat %” - przeznaczone do wprowadzenia rabatu jakiego pracownik może udzielać. Pole to jest tylko polem informacyjnym.

„NIP” - przeznaczone do wprowadzenia numeru NIP pracownika.

„Ważn. badań lekarskich” - przeznaczone do wprowadzenia terminu ważności badań lekarskich.

„Ważn. szkolenia BHP” - przeznaczone do wprowadzenia terminu ważności szkolenia BHP.

„Data zatrudnienia” -  przeznaczone do wprowadzenia daty zatrudnienia pracownika.

„Wysokość wynagrodzenia” - przeznaczone do wprowadzenia wysokości wynagrodzenia  pracownika.

„Kategorie pracowników” - pole przeznaczone do wprowadzenia kategorii pracownika, np. właściciel, trener, recepcjonista. Pole jest polem słownikowanym (patrz słowniki i liczniki).

„Kod kreskowy” - pole przeznaczone do wprowadzenia kodu kreskowego przypisanego do wybranego pracownika.

„Przypisany kolor” -             pole przeznaczone do wprowadzenia koloru przypisanego do pracownika. Kolor ten może później być użyty do kolorowania terminarza według pracowników.

Kolejność wyświetlania - pozwala zmienić kolejność wyświetlania pracowników w module          [Terminarz]. Pracownik z numerem 0 będzie wyświetlony w terminarzu jako pierwszy z lewej.

„Dostępny w terminarzu” - pole odpowiedzialne jest za ustalenie czy pracownik będzie widzialny w terminarzu czy też nie, np. pracownicy recepcji nie wykonują zabiegów więc ich widzialność w terminarzu jest zbyteczna.

„Dostępny na stronie www - pracownik będzie widoczny na stronie www w przypadku gdy System SPA jest zintegrowany ze stroną internetową

„Pracownik jest kasjerem” – pracownik będzie widziany jako kasjer

Funkcjonalność zakładek [Foto], [Zaplanowane spotkania] i [Historia] jest bardzo zbliżona do funkcjonalności tych samych zakładek  w module [Kartoteka klienta] (patrz rozdział „Kartoteka klienta”).

Ich wygląd jest następujący:

 

 

 

 

Zakładka [Umiejętności] pozwala na przypisanie danemu pracownikowi poziomu wiedzy i umiejętności jakimi on dysponuje do przeprowadzania danych zabiegów. Wprowadzenie umiejętności ogranicza jednak możliwość wyboru usług podczas planowania

 

 

Po dodaniu umiejętności jakimi dysponuje pracownik aktywne stają się przyciski Akceptuj oraz Porzuć należy więc zaakceptować wprowadzone zmiany lub je anulować.

 

Zakładka [Wydruk/Eksport] zawiera następujące funkcjonalności:

 

 

[Drukuj] pozwala na drukowanie listy klientów obsłużonych przez pracownika w wybranym czasie.

 Możliwe jest też wydrukowanie wszystkich klientów obsłużonych przez danego pracownika – służy do tego przycisk [Drukuj wszystkie].

Można obliczyć prowizję dla pracownika jeśli jest przypisany do planu prowizyjnego. Dodatkowo można wystawić pracownikowi zaliczkę która będzie automatycznie dodawana do bazy jako rachunek.

[Wystaw zaliczkę] pozwala na wystawienie zaliczki dla wybranego pracownika, na podstawie czego będzie wygenerowany rachunek KW na danego pracownika.

[Oblicz prowizję za usługi] – pozwala na obliczanie prowizji za usługi

[Oblicz prowizję za towary] – oblicza prowizję za towary za wybrany okres

[Wylicz koszty profesji] – wylicza koszty profesji