Dokumenty magazynowe

Moduł [Dokumenty magazynowe] służy do wprowadzania informacji o rozchodach wewnętrznych, rozchodach magazynowych wydaniach, zewnętrznych oraz przesunięciach produktów na pracownika.

 

 

Moduł [RW] (rozchody wewnętrzne)  służy do wprowadzania dokumentów rozchodu wewnętrznego. W celu wprowadzenia pozycji należy wypełnić informacje odnośnie magazynu źródłowego, produktu oraz ilości. Po zaakceptowaniu wskazany produkt zostanie automatycznie pobrany z magazynu. Dokumenty RW najczęściej stosowane są przy rozchodowywaniu produktów uszkodzonych, przeterminowanych bądź innych nienadających się do sprzedaży.

Sekcja [RW] → zakładka [Towary] zawiera następujące pola:

 

 

[Numer dokumentu] - pole słownikowane

[Data wystawienia] – data wystawienia dokumentu

[Wybrano z magazynu] – zaznaczamy magazyn, z którego będzie pobrany dany towar

[Pobrano do magazynu] - nazwa magazynu do którego będzie przeniesiony dany towar

[Przekazano pracownikowi] - wybieramy imię i nazwisko pracownika któremu przekazano dany towar

[Nazwa towaru] - wybieramy nazwę towaru

[Ilość] - wprowadzamy potrzebną ilość towaru

[Cena] – podajemy cenę

[Wartość] – podajemy cenę towaru

[Jednostka] – wpisujemy jednostki w jakich pobieramy dany towar

[PKWiU] – kod produktu

[Komentarz] – w tym polu możemy wprowadzać wszystkie niezbędne komentarze, notatki

 

Moduł [WZ] służy do wystawiania dokumentu zewnętrznego. Najczęściej stosowany w parze z fakturą VAT.  Zanim będziemy mogli zacząć pracować z tym modułem, musimy wybrać magazyn w którym będziemy wykonywać jakiekolwiek czynności (sekcja powyżej zakładki [WZ]).

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł [WZ] zawiera następujące elementy:

„Numer dokumentu” - pole słownikowane

„Data wystawienia” - data wystawienia dokumentu

„Nazwa towaru” - wybieramy nazwę towaru (również istnieje opcja podania kodu kreskowego towaru).

sekcja „Sposób rozliczenia” - pozwala nam zaznaczyć czy produkt ma być wydany w pełnym opakowaniu czy w innych jednostkach (ml/gr)

„Ilość” - wprowadzamy ilość towaru

„Cena końcowa za opak.” - wprowadzamy cenę końcową za opakowanie

„Jednostka” -  wybieramy jednostki

„Kontrahent” - wybieramy kontrahenta

„Komentarz” -  pozwala na wprowadzenie swoich komentarzy i notatek

 

Sekcja [Przychody MM+] służy do księgowania przychodów z innych magazynów. W tej sekcji zarówno mamy podgląd przychodów z magazynu wybranego w sekcji [Magazyny i towary] jak i możemy dodać nową relację pomiędzy dwoma różnymi magazynami.

 

 

Pola zakładki [Towary] w sekcji [Przychody MM+]:

„Magazyn źródłowy” - służy do wyboru magazynu z którego ma być pobrany towar

„Magazyn docelowy” - służy do wyboru magazynu do którego ma trafić towar

„Nazwa towaru” - służy do wyboru towaru, który ma zostać przeniesiony do magazynu docelowego

„Sposób rozliczenia” - pozwala nam zaznaczyć czy produkt ma być wydany w pełnym opakowaniu czy w innych jednostkach (ml/gr)

„Cena jednostkowa brutto” - pole przeznaczone do ustalenia ceny brutto za jednostkę dla danego towaru

„Ilość do pobrania” -           pole przeznaczone do wybrania ile towarów zostanie przeniesionych do innego magazynu.

„Symbol”  - pole służące do wprowadzenia symbolu towaru

Jednostka” - pole przeznaczone do wprowadzenia jednostki opakowania towaru

„Kod kreskowy” - pole zawierające dane kodu kreskowego wybranego towaru

 

Sekcja [Rozchody MM-] ma taką samą budowę jak [Przychody MM+]. Różni się jedynie tym, że posiada pola informacyjne i nie można dodawać relacji pomiędzy magazynami. Aby zobaczyć listę rozchodów danego magazynu, wystarczy zaznaczyć magazyn w sekcji [Magazyny i towary], następnie przejść do sekcji [Rozchody MM-].

 

Sekcja [Wydanie towaru pracownikowi]: 

 

 

Wydanie towaru pracownikowi jest prostą metodą rozliczenia zużycia towarów na magazynie. System kontroluje ilość towarów automatycznie i informuje o konieczności zakupu większej ilości.

„Imię i nazwisko pracow.” - pole przeznaczone do wprowadzenia imienia i nazwiska pracownika, któremu będzie wydany  towar

„Nazwa towaru” - pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy towaru, który ma zostać pobrany

„Ilość” - pole przeznaczone do wprowadzenia ilości towaru pobranego z magazynu.

„Data wydania” - pole przeznaczone do wprowadzenia daty wydania towaru pracownikowi

„Komentarz” - pole przeznaczone dla dodatkowych notatek, uwag

Po prawej stronie znajduje się sekcja „Szukaj według”, pozwala ona na wyszukiwanie danych dotyczących wydania towaru. Możliwe jest szukanie według:

- „Nazwy towaru”

-”Imienia i nazwiska”