Analizy

Moduł [Analizy] służy do wyliczenia rentowności salonu pod wieloma kątami oraz przedstawienie danych za wybrany okres czasowy za pomocą wykresu słupkowego, kołowego lub za pomocą siatki.

 

 

Analizy w poszczególnych modułach można przedstawiać na kilka sposobów klikając odpowiedni typ wykresu (diagram ciastkowy, schemat kolumny itd...). W ten sposób możemy dostosować nasze wykresy analiz do naszych potrzeb. Pole „Wskaż okres analizy” pozwala nam wprowadzić okres za który chcielibyśmy wygenerować analizę. Kliknięcie na przycisk [Generuj obrót] pozwala nam uruchomić generowanie analiz.

Sekcja „Dostosowywanie Wykresu” (przycisk [Dostosowywanie Wykresu]) pozwala na zadanie parametrów dostosowania naszej analizy(pozycja legendy,wyrównanie, pozycja tytułu itd.). Warto zaznaczyć że tę pole jest nie we wszystkich modułach (zakładkach) analiz.

 

Moduł [Analiza paragonów] umożliwia obliczenie sprzedaży wg paragonów za wybrany okres. Dany moduł wykonuje analizę na podstawie 3 parametrów – „KP”, „KW”, „Od klienta”. Zakładka [Siatka] pozwala zobaczyć szczegółowe dane, na podstawie których jest zrobiony wykres. W zakładce [Siatka] możemy dostosować widok tabeli, zmienić porządek wyświetlania danych, w której są wyświetlane nasze dane, przeciągając w odpowiednie miejsca pola w nagłówku.

 

 

 

Pola:

„Rodzaj” - rodzaj rachunku

„Data” - data wystawienie

„Nr rachunku” - numer rachunku

„Kasjer” - kasjer

„Wartość” - kwota na paragonie

„Klient” - klient

„Z(agieg)M(agazyn)” - miejsce skąd pobierany był towar

„Nazwa pozycji” - nazwa pozycji na paragonie

 

Moduł [Analiza wg. pracowników] pozwala na obliczenie dochodu generowanego przez wszystkich pracowników razem jak i każdego z osobna. Moduły siatek pozwalają szczegółowo zobaczyć dane rozchodu rachunkowo albo dochodu rachunkowo klikając po odpowiednich zakładkach.

 

 

 

Zakładka [Siatka przychodu rachunkowo] zawiera pola:

„Suma” - suma

„Prac.wyk.” - pracownik wykonujący zabieg

„Pozycja” - pozycja towaru

 

Zakładka [Siatka przychodu wg terminarza] zawiera pola:

„Usługa” - wykonana usługa

„Pracownik” - pracownik wykonujący usługę

„Cena katalogowa” -  cena z listy usług

Moduł [Analiza wg. klientów] pozwala na obliczenie zysku jaki wygenerowany został przez danych klientów za wskazany okres.

 

Zakładka [Siatka] zawiera następujące pola:

„Data_wyst” - data wystawienia

„Klient” - klient, który zamówił usługę

„Suma” - suma za usługę

„Pracownik” - pracownik wykonujący usługę

„Usługa” - nazwa usługi

 

Moduł [Analiza wg. gabinetów] pozwala na obliczenie zysków jaki wygenerowany został przez dane gabinety. Zakładka [Siatka przychodu] pozwala zobaczyć szczegółowe dane posortowane wg dat. W tym miejscu również możemy zobaczyć sumy przychodów posortowane wg dat.

 

 

Zakładka [Siatka przychodu] zawiera następujące pole:

„Data” - data wystawienia dokumentu

„Lokalizacja” - miejsce wykonywania usługi

„Suma” – suma

 

Moduł [Analiza wg. usług] pozwala na obliczenie zysku jaki wygenerowany został przez poszczególne usługi. Ogólny wykres możemy zobaczyć na zakładce [Wykres], natomiast zakładki [Siatka przychodu],[Siatka dochodu],[Siatka rozchodu] pozwalają na bardziej szczegółowe spojrzenie na wykres. Przez przeciąganie odpowiednich pól możemy dostosować nasz wykres do własnych potrzeb (patrz obrazek niżej).

 

 

Zakładka [Siatka przychodu] zawiera następujące pola:

„Data” - data przychodu

„Prac wyk.” - pracownik wykonujący zabieg

„Usługa” - nazwa wykonanej usługi

„Brutto” - suma brutto

„Netto” - suma netto

„Ile razy” - ile razy dana usługa była wykonana

„Rodzaj dok.” - jakim rodzajem dokumentu dana usługa była zaliczona na kasie

„ID kasy” - identyfikator kasy

 

Moduł [Średni obrót wg klienta, pracownika, gabinetu] pozwala na obliczenie średniej sumy przychodów w przeliczeniu na pracownika, klienta i gabinet w wybranym okresie czasowym. To jest bardzo prosty moduł, który nie ma żadnych innych zakładek. W tym module program wylicza tylko jednostkową sumę za wybrany czasu.

 

 

Moduł [Analiza czasu pracy ] pozwala na pokazanie analizy godzin pracy dla poszczególnych pracowników za określony czas. Moduł ten przedstawia dane w formie siatki. Moduł zawiera 3 parametry (nagłówki kolumn) według których odbywa się wyświetlanie danych - „Data”,  „Lokalizacja”,”Pracownik”,”Ilość godzin wg”.

„Data” - data

„Lokalizacja” -  miejsce wykonywania usługi

”Pracownik” - pracownik, który wykonywał usługę

”Ilość godzin wg harmonogramu” - ilość godzin zaplanowanych do przepracowania

 

 

 

Moduł [Analiza czasu wykonanych zabiegów] pozwala na pokazanie analizy czasu wykonanych zabiegów dla poszczególnych pracowników. W danym module wystarczy wybrać okres za który będzie się pokazywać wykres czasu wykonywanych zabiegów.

 

 

Moduł [Zestawienie anulowanych zabiegów] pozwala przeanalizować ilość anulowanych zabiegów w wybranym czasie posortowanych wg pracowników. Również w zakładce [Siatka] możemy zobaczyć szczegółowe dane danego wykresu.

„Pracownik planujący” - pracownik, który planował zabieg.

„Ile razy” - ile anulowanych zabiegów zaplanował dany pracownik

 

 

Moduł [Analiza punktów] pozwala przeanalizować ilość naliczanych punktów.

 

 

W zakładce [Siatka] można zobaczyć szczegółowe dane na temat ilości naliczanych punktów.

Pola:

„Nazwisko i imię” -  imię i nazwisko klienta, któremu są naliczone punkty

„Data uznania” - data, kiedy były uznane punkty

„Punktów” - ilość punktów

„Tytuł uzn.”- tytuł uznania

„Adres” - adres klienta

„Nr klienta

2”

- nr klienta 2

„Nr klienta

1”

- nr klienta 1

 

Moduł [Analiza sprzedaży produktów] pozwala na obliczenie zysku (faktura lub rachunek) ze sprzedaży magazynowej.

 

 

 

 

Pola:

„Nazwa towaru” - nazwa sprzedanego towaru

„Data wyst.” - data wystawienia

„Netto” - suma netto

„Brutto” - suma brutto

„Ile sztuk” - ilość sztuk

„Id kasy” - numer kasy wystawiającej rachunek

„Pracownik sprzedający” - pracownik sprzedający

„Rodzaj dok.” - rodzaj dokumentu, który został wystawiony

 

Zakładka [Siatka] pozwala dostosować widok okna analizy do naszych potrzeb. Klikając po tej zakładce prze nami otwiera się pola za pomocą których możemy dostosować wygląd naszego wykresu. U góry znajduje się pole w którym możemy ustawić nasze filtry.

Poniżej znajduje się pole danych które też możemy zmieniać dostosowując do naszych potrzeb.

 

Możliwe jest zapisanie wykresu do pliku obrazu w formacie BMP oraz istnieje możliwość wydrukowania raportu lub eksport do innego formatu.