Umowa serwisowa

UMOWA SERWISOWA NR ……..

Zawarta w dniu …………………………. pomiędzy:

Projekt Info Adrian Pucek, ul. Armii Krajowej 49/7, NIP: 6462515500;

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: Adriana Pucek

właściciela, a:

………………………………………………………………………………………………………………………

Zwaną w dalszej części umowy NABYWCĄ, reprezentowany przez: 

…………………………………………………………….………………………………………………………

 

DEFINICJE


1. OPROGRAMOWANIE – program komputerowy System SPA
2. PROJEKT INFO – PROJEKT INFO Adrian Pucek, ul. Armii Krajowej 49/7, 43-100 Tychy,
3. NABYWCA - osoba fizyczna, firma lub instytucja, która zainstalowała i używa OPROGRAMOWANIE na swoich komputerach (również w wersji demo).

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług pomocy technicznej, dostępu do aktualizacji oraz wsparcia autorskiego OPROGRAMOWANIA produkowanego przez PROJEKT INFO.
2. Pomoc techniczna i/lub aktualizacje świadczone są przez PROJEKT INFO rzeczy NABYWCY OPROGRAMOWANIA.
3. Pomoc techniczna dotyczy tylko OPROGRAMOWANIA komercyjnego, tzn. płatnego oraz wersji testowych tego OPROGRAMOWANIA w okresie obowiązywania wersji demo.
4. Aktualizacje dotyczą tylko OPROGRAMOWANIA, którego producentem jest PROJEKT INFO.
5. PROJEKT INFO dostarcza cztery typy usług pomocy technicznej:
· PAKIET INSTALACYJNY
· ELEKTRONICZNA POMOC TECHNICZNA
· PAKIET ZDALNY
· DOSTĘP DO AKTUALIZACJI

 

WARUNKI I ZAKRES USŁUG


1. PROJEKT INFO udziela pomocy technicznej w formie konsultacji tylko i wyłącznie w zakresie instalacji, aktywacji, konfiguracji oraz obsługi OPROGRAMOWANIA w środowisku NABYWCY.
2. Poprzez konsultację rozumie się przekazanie informacji i/lub instrukcji.
3. PROJEKT INFO dostarcza NABYWCY informacje związane ze świadczonymi usługami drogą mailową lub telefoniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail lub numer telefonu.
4. NABYWCA jest zobowiązany do podania adresów e-mail i/lub numer telefonu kontaktu oraz do dokonywania aktualizacji tych danych w trakcie trwania usługi.
5. PROJEKT INFO nie odpowiada za niedostarczenie informacji do NABYWCY na skutek podania nieprawidłowego adresu e-mail i/lub numeru telefonu do kontaktu lub innych problemów technicznych.
6. Podanie adresu e-mail przez NABYWCĘ stanowi jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach oraz innych informacji handlowych oraz na przesyłanie takich informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail) jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

PAKIET ZDALNY


1. PAKIET ZDALNY rozszerza usługę ELEKTRONICZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ o możliwość konsultacji za pośrednictwem telefonu, komunikatorów (GG) oraz konsultacji przy użyciu tzw. współdzielonych zdalnych pulpitów.

PROJEKT INFO zobowiązuje się odpowiedzieć na problemy zgłaszane w formie ELEKTRONICZNEJ w jak najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 12 h od momentu otrzymania zgłoszenia.
2. Infrastrukturę dla połączeń zdalnych (współdzielonych zdalnych pulpitów) zapewnia i opłaca PROJEKT INFO.
3. PROJEKT INFO dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi bezpośrednio podczas rozmowy.
4. Jeżeli odpowiedź nie jest możliwa bezpośrednio podczas rozmowy, PROJEKT INFO zobowiązany jest do podania przyczyn niemożności udzielenia odpowiedzi oraz podania szacunkowego terminu jej udzielenia.
5. PAKIET ZDALNY jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –19.00 czasu środkowoeuropejskiego oraz w soboty w godzinach 9.00-13.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

DOSTĘP DO AKTUALIZACJI


1. DOSTĘP DO AKTUALIZACJI polega na podłączeniu stacji roboczych NABYWCY, z aktywowaną licencją OPROGRAMOWANIA, do aktualizacji dotyczących OPROGRAMOWANIA.
2. W wyjątkowych sytuacjach DOSTĘP DO AKTUALIZACJI może obowiązywać również dla wersji demo OPROGRAMOWANIA.
3. NABYWCA zobowiązany jest zapoznać się z listą zmian w oprogramowaniu które będzie aktualizowane.
4. NABYWCA oświadcza również, iż zapoznał się z licencją użytkownika.
5. NABYWCA ma prawo do bezpłatnego, nieograniczonego  dostępu do aktualizacji.

BEZPŁATNA POMOC TECHNICZNA


1. NABYWCA korzystający z OPROGRAMOWANIA objęty jest darmową pomocą techniczną w zakresie PAKIETU ZDALNEGO.
2. Nabywca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w okresie 60 dni od daty zakupu programu.


PŁATNA POMOC TECHNICZNA


1. Po 60 dniach NABYWCA traci prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w postaci PAKIETU ZDALNEGO.  NABYWCA może dokonać zakupu ww. w cenie:

a)      Day SPA – 50 pln netto miesiąc / stanowisko komputerowe

b)     Hotel – 200 pln netto miesiąc

 

PAKIET WSPARCIA AUTORSKIEGO


1. Za 'wsparcie autorskie' rozumie się zmiany dokonane w oprogramowaniu PROJEKT INFO na rzecz NABYWCY mające na celu modyfikację pracy programu.
2. NABYWCY przysługuje odpłatna pomoc w zakresie PAKIETU WSPARCIA AUTORSKIEGO.
Zmiany będą wycenianie i odsyłane do akceptacji NABYWCY.

 

PŁATNOŚCI


1. Płatności PAKIET należy dokonać przed skorzystaniem z ww. usług.
2. PROJEKT INFO nie będzie świadczyć usług NABYWCOM, którzy nie uregulowali wszystkich należności, czy to z tytułu zakupu licencji na OPROGRAMOWANIE, czy z tytułu zakupu ww. usług.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. PROJEKT INFO zastrzega sobie prawo zmian w cenniku PAKIETU ZDALNEGO. Zmiany cen w danym roku nie mogą być większe niż wysokość inflacji ogłoszonej przez GUS i obowiązują od momentu ich publikacji

 

 

 

NABYWCA                                                                                            WYKONAWCA

 

……….……………….............                                                                           ……….……………….............